Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Wymagania przedmiotowe na studia

Kryteria przyjęć UMB

Kryteria przyjęć: wymagania na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie dyplomu (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

KOSMETOLOGIA (stacjonarne i niestacjonarne)
Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia. 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

DIETETYKA (stacjonarne i niestacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Dietetyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*

ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Elektroradiologia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Logopedia z Fonoaudiologią przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*

PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne ) 
Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)
Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo

ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne i niestacjonarne)
Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia (I stopnia lub jednolite).

* W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60 % jednak nie mniej niż 50 % treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście