Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  według  której  wszystkie  trzy  wydziały  UMB  posiadają  kategorię  A w czterostopniowej skali oraz status KNOW (2012 – 2017). W 2019 roku Uczelnia zajęła 11 miejsce w  prestiżowym  konkursie  MNiSW  „Inicjatywa  Doskonałości  –  Uczelnia  Badawcza”,  który  wyłonił  20  najlepszych  polskich  uczelni  wyższych.  UMB  jest  też  jedyną  polską  uczelnią,  która  zdobyła  prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie.

Uniwersytet Medyczny od ponad 70 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na 16 kierunkach studiów studiuje ponad 5800 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 134 profesorów tytularnych oraz 163 doktorów habilitowanych na 926 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Sztucznej Inteligencji, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych.

Uniwersytet  Medyczny  w  Białymstoku  realizuje  wiele  zadań  naukowych  o  istotnym  znaczeniu  dla  regionu  i  kraju.  Jest  prekursorem  i  liderem  w  prowadzeniu  prac  nad  sztuczną  inteligencją  w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę,  metabolomikę,  radiomikę  i  bioinformatykę.  Uniwersytet  prowadzi  również,  unikalne  w  tej  części  Europy,  badanie  populacyjne  obejmujące  swoim  zasięgiem  10  000  mieszkańców  Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej  i  chorób  cywilizacyjnych. 

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście